dima
  • nie tylko batuta/not only the baton

    Od kilku lat pracuję nad projektem „Nie tylko batuta”. Interesuje mnie jeden z najbardziej enigmatycznych zawodów:dyrygent. Moje obserwacje fotograficzne mają dwutorowy charakter. Po pierwsze: towarzyszę najbardziej znanym polskim dyrygentom na próbach, fotografując ich przy pracy. Po drugie niektórych z nich proszę o udostępnienie przedmiotów osobistych, które są niezbędne do wykonywania tego niezwykłego zawodu. Z tych przedmiotów układam kompozycje i fotografuję je w studiu. Opowieść o pozornie banalnych przedmiotach staje się pretekstem do rozmowy o sztuce. Otwarty cykl był prezentowany w formie wystawy w trakcie Międzynarodowego Konkursu Młodych Dyrygentów w roku 2016./For several years I have been working on the project "Not only baton". I am interested in one of the most enigmatic professions: conductor. My photographic observations have a two-fold character. First of all, I accompany the most famous Polish conductors during rehearsals, photographing them at work. Secondly, I am asking some of them to provide personal items that are necessary for the performance of this extraordinary profession. I create compositions from these subjects and photograph them in the studio. A story about seemingly banal objects becomes a pretext for talking about art.